ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [18.206.194.21]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 


โครงการพัฒนาหอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ:มหาสิรินาถ
A Development of International Buddhist Library
: Maha Sirinath
ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. คณะอนุกรรมการหอสมุดแห่งพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ
2. คณะทำงานพัฒนาระบบและเครือข่ายหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก


หลักการและเหตุผล

        ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มานับพันปี ตามหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม ศิลาจารึก สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่า ประเทศไทยประเทศเดียวที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในทุกระดับชั้นทางสังคม และเศรษฐกิจ นอกจากจะอุปถัมภ์ บำรุง และสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้ว ยังได้เผยแพร่ สร้างศรัทธาและเกื้อหนุนอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศอื่นๆ เช่น บังคลาเทศ เนปาลอีกด้วย

        ปัจจุบัน ประชาชนในหลายทวีปได้ให้ความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนา เห็นได้จากการเติบโต ของจำนวนวัด สำนักปฏิบัติธรรม ที่พระภิกษุเป็นชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การ ผลิตเอกสารความรู้ทางด้านพุทธศาสนาที่เป็นภาษาต่างประเทศก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน มีการสอนวิชาพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของประเทศ ที่เป็นสมาชิกสมาคมประพุทธศาสนนิกสัมพันธ์ของโลก

         การเพิ่มขึ้นของหน่วยงาน ประชาชน และความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นลำดับแต่ขาดการจัดสร้าง ห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และจัดเตรียมฐานความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ที่สามารถเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางเข้าถึงผู้สนใจพระพุทธศาสนาในทุกมุมโลก เพื่อจัดเก็บสารสนเทศ ทางด้านพระพุทธศาสนา ทั้งศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนสถาน ศาสนาวัตถุและศาสนพิธี และเป็น การเผยแพร่ความรู้ ข้อปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์เพื่อเป็นประตูไปความรู้แจ้ง และ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลกลดความขัดแย้งของประชาชนชาวโลกซึ่งเกิดจากกระแสบริโภคนิยม และทุนนิยมระดับโลก และเพื่อสร้างศูนย์กลางของการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นการสืบสานพระศาสนาให้มั่นคงต่อไป

         โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาส วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2535 สำหรับ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนาต่อไปเป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออาคารหอสมุดกลาง ทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมว่า “หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ”

         ดังนั้นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว จึงควรวางแผนระยะยาวสำหรับการพัฒนา หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ: มหาสิรินาถ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นประตูไปสู่ความรู้แจ้ง เข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาและ เพื่อสร้างสันติภาพ ให้เกิดแก่มนุษยชาติในโลก ตอบสนองการประชุมของ WFB-UNESCO committee Meeting (1974:25) ที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเสนอโครงการจัดตั้งหอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ


วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาหอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ :มหาสิรินาถ ให้เป็นศูนย์กลางความรู้และการเรียนรู้ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาในรูปของ E-Library
2. สร้างเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำเครือข่ายร่วมกับองค์กร มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลกและเครือข่ายพระพุทธศาสนานานาชาติ
3. เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและUNESCO ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำ ทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของโลกผ่านระบบเครือข่าย หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ

มีต่อ>>
 
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link