ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.235.228.219]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 


การดำเนินโครงการ เป็นระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2549-2550 )

เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1. ขั้นเตรียมการ

1.1 เตรียมย้ายสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งใช้หอสมุดพระพุทธศาสนาเป็นอาคารชั่วคราว ออกไปใช้อาคารอื่นภายในปี พ.ศ. 2549

1.2 จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบ Knowledge Portal site และ E-Library เพื่อจัดเตรียมห้องสมุดในรูปของ Hybrid Library ที่จัดเก็บสารสนเทศทั้งในรูปของ Hard copy และ digital form


2. ขั้นดำเนินโครงการ

2.1 ปรับปรุงอาคาร อาคารหอพระสมุดพระพุทธศาสนา ทั้งการจัด Collection ของสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา และการตกแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็น หอพระสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ

2.2 ปรับปรุง Landscape รอบอาคารหอพระสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ พร้อมสถานที่จอดรถ

2.3 จัดหารวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในเริ่มแรกเน้นการรวบรวมสารสนเทศทั้งศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนสถาน ศาสนาสัตถุและศาสนพิธีในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายในการรวบรวมสารสนเทศ ในประเทศต่างๆทั่วโลก

2.4 นำเสนอสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปของ Buddhist Knowledge Portal site เพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาที่เผยแพร่ เป็นภาษาต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ any time และ any where

2.5 การสร้างเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและนานาชาติ โดยจัดสัมมนาเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง


3. ขั้นประเมินโครงการ

ประเมินความสำเร็จในการจัดตั้งหอพระสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่พร้อมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550งบประมาณ

1.1 งบก่อสร้างอาคารสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อย้ายหน่วยงานที่ใช้ที่อาคารหอพระสมุด พระพุทธศาสนานานาชาติ ราคา 300 ล้านบาท

1.2 สร้างอาคารที่พักผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห?ตรวจทาน แปลสารสนเทศ ทางพระพุทธศาสนาก่อนเผยแพร่ ราคา 50 ล้านบาท

1.3 ปรับปรุงสภาพอาคารและตกแต่งภายในอาคารหอพระสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ 100 ล้านบาท

1.4 ปรับปรุง Landscape 5 ล้านบาท

1.5 งบจัดหาและผลิตสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาปีละ 50 ล้าน เป็นงบประจำทุกปีเป้าหมายของโครงการ

1. ประเทศไทยเป็นผู้นำองค์กรทางพระพุทธศาสนาของโลก

2. ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาของโลก โดยเป็นศูนย์กลางความรู้ และการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปของ Portal site โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำเครือข่ายร่วมกับองค์กร และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของโลก

3. ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าวิจัยทางพระพุทธศาสนาของโลก

4. เป็นแหล่งผลิตและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นภาษาต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มารถเข้าถึงสารสนเทศ ทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกในทุกเวลา

5. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของโลกในทุกรูปแบบ


วิสัยทัศน์

        หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ:มหาสิรินาถ ประตูสู่ความรู้แจ้งและสันติภาพของโลก (Gateway to Enlightenment and World Peace)

พันธกิจ

        “หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติ:มหาสิรินาถ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแห่งโลก ทั้งทางด้านการผลิต การแลกเปลี่ยน การเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นประตูสู่ความรู้แจ้งและสันติภาพของโลก”

<<กลับไป
 
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link