ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [18.206.194.21]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์

พวกเราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ให้ความสำคัญกับปีนี้เช่นกัน และในการประชุมมหาเถรสมาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคมมีการปรารภกันว่า สมควรจัดให้มีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการรณรงค์ปฏิบัติธรรมกันทั้งประเทศแล้ว จึงมอบหมายให้คณะเลขานุการ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยที่ปรึกษา 4 รูป คือ พระพรหมเมธี พระพรหมมุนี พระพรหมเวที พระพรหมวชิรญาณ ไปหารือแนวทางแล้วเสนอมหาเถรสมาคมวันนั้นเองมหาเถรมาคมจึงได้มีมติตามข้อเสนอของพระราชเมธาภรณ์ เลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ถือเป็นวโรกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนากำหนดจัดวันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 15.00น. จะสวดมนต์พร้อมกันทุกวัดและในสถานที่สำคัญๆ ทั่วประเทศตลอดจนประเทศต่างๆ ที่มีวัดไทยตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสวดมนต์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 และ 17 มีนาคม อานิสงส์แห่งพระพุทธมนต์ ทำให้ผู้สวดมีจิตใจที่เยือกเย็นเป็นสมาธิ และเกิดปัญญารู้เห็นสภาพที่เป็นจริงของวิถีชีวิต ส่วนผู้ได้ยินได้ฟังจิตก็เกิดกุศล พระพุทธมนต์ยังช่วยดับกระแสอันร้อนรุ่ม ในสภาวะเช่นนี้ได้เป็นอย่างดีผมกราบขออนุญาตนำพรของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ส่งถึงพวกท่านดังนี้…. ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ปรกติสุข ประชาชนในบ้านเมืองมีน้ำใจน้อมไปในทางความรัก สามัคคี ตามพระราชดำรัส สอดคล้องกับพระบรมพุทโธวาทที่สอนให้คนทั้งหลาย ผู้นับถือพระศาสนาของพระองค์ รู้จักรักใคร่กันด้วยเมตตาธรรม รู้รักสามัคคีด้วยกายกรรม มโนกรรม อันจะชักนำให้วจีกรรมเชื่อโยงประสานไปในทางความสงบ เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
 สมชาย สุรชาตรี
 
 
ข่าวอื่นๆ ::
ห้องสมุดจัดศูนย์เรียนรู้
เปิดตัวห้องสมุด
เปิดใช้ระบบ E-Library
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกาย สำคัญของพระพุทธศาสนา
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของคำว่า ศาสนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
วิจัย (ใจ)
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
ความหมายของ พระไตรปิฏก
ความหมายของ คำว่า ศาสนา
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link